TO 1 - UTBK Soshum 2021

Daftar: 08 Sep, 00:46 - 20 Sep 2020, 21:00 Ujian: 18 Sep, 06:00 - 20 Sep 2020, 23:59 3.374

TPS 1 - UTBK 2021
  • 76 soal - 105 menit
TKA Soshum 1 - UTBK 2021
  • 50 soal - 60 menit