TO 3 - UTBK Saintek 2022

Daftar: 09 Sep, 11:15 - 26 Sep 2021, 18:00 Ujian: 22 Sep, 09:00 - 26 Sep 2021, 23:59 586

TPS 3 - UTBK 2022
  • 79 soal - 105 menit
TKA Saintek 3 - UTBK 2022
  • 58 soal - 90 menit