TO 2 - UTBK Saintek 2022

Daftar: 21 Aug, 05:00 - 05 Sep 2021, 18:00 Ujian: 01 Sep, 09:00 - 05 Sep 2021, 23:59 1.086

TPS 2 - UTBK 2022
  • 79 soal - 105 menit
TKA Saintek 2 - UTBK 2022
  • 58 soal - 90 menit