TO 12 - UTBK Saintek 2021

Daftar: 23 Feb, 09:00 - 07 Mar 2021, 18:00 Ujian: 03 Mar, 10:15 - 07 Mar 2021, 23:59 605

TPS 12 - UTBK 2021
  • 80 soal - 105 menit
TKA Saintek 12 - UTBK 2021
  • 60 soal - 90 menit