TO 11 - UTBK Saintek 2022

Daftar: 21 Feb, 18:00 - 06 Mar 2022, 23:00 Ujian: 02 Mar, 09:00 - 06 Mar 2022, 23:59 573

TPS 11 - UTBK 2022
  • 79 soal - 105 menit
TKA Saintek 11 - UTBK 2022
  • 58 soal - 90 menit