TKA Saintek 4 - UTBK 2021

25 Nov, 06:00 - 28 Nov 2020, 23:00 6

Jumlah soal: 40

60 menit

Sesi Ujian

Sesi Jumlah Soal Waktu
TO 4 - TKA Saintek - Matematika Saintek 10 15 menit
TO 4 - TKA Saintek - Fisika 10 15 menit
TO 4 - TKA Saintek - Kimia 10 15 menit
TO 4 - TKA Saintek - Biologi 10 15 menit