TKA Saintek 3 - UTBK 2021

11 Nov, 06:00 - 15 Nov 2020, 23:59 3.240

Jumlah soal: 40

60 menit

Sesi Ujian

Sesi Jumlah Soal Waktu
TO 3 | Matematika | TKA Saintek - Matematika Saintek 10 15 menit
TO 3 | Fisika | TKA Saintek - Fisika 10 15 menit
TO 3 | Kimia | TKA Saintek - Kimia 10 15 menit
TO 3 | Biologi | TKA Saintek - Biologi 10 15 menit