TKA Saintek 5 - UTBK 2022

Daftar: 04 Nov, 00:00 - 21 Nov 2021, 19:59 Ujian: 18 Nov, 15:00 - 21 Nov 2021, 23:59 374

Jumlah soal: 58

90 menit

Sesi Ujian

Sesi Jumlah Soal Waktu
TO 5 - UTBK 2022 | Matematika | TKA Saintek - Matematika Saintek 15 23 menit
TO 5 - UTBK 2022 | Fisika | TKA Saintek - Fisika 13 23 menit
TO 5 - UTBK 2022 | Kimia | TKA Saintek - Kimia 15 22 menit
TO 5 - UTBK 2022 | Biologi | TKA Saintek - Biologi 15 22 menit